Aus dem pfälzer Dubbeglas wurde eine Plüschfigur -

Schorli aus de Palz.

 

Und dieses kleine Kerlchen werden wir nun zum Leben erwecken. Er wird am Pfälzer Leben teilnehmen, auf Weinfeste gehen, im Wingert arbeiten, im Wald wandern,... Mal abwarten, was es alles erleben wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

De Schorli aus de Palz hatte geschdern enn Termin,
ganz frieh is er zu de Debby hin.
Die zeigt ihm, wie mer woihnachtskuggelverluschtfrei enn Tannebahm schmickt.
Des is ihr ah ganz gut geglickt.
Bevor de Schorli aus de Palz awwer enn Finger riehrt,
werd die Tann mool inspiziert.
Unn dann isses ah schunn soweit,
er hängt die Kuggle an die Zweig'.
Ähnie nooch de anner, mit Ruhe unn Bedacht,
kännie geht kaputt, wer hätts gedacht.
Zum Schluss noch e Girland unn e Lichterkett,
schunn is de Woihnachtsbahm perfekt.
Er steht devor unn bewunnert soi Werk.
Ganz stolz isser, unsern Zwerg.
Doch plötzlich, was sitzt do unnerm Baum?
De Schorli aus de Palz, der glaabt es kaum.
Do hoggt en Schlumpf, ganz brav unn schüchtern,
de Schorli aus de Palz denkt nüchtern:
"Dass ich jetzt blaue Männcher seh,
kann des mit rechte Dinge zugeh'?"
Des sieht er sich genauer an
unn geht ganz noh an de Schlumpf mool dran.
Die 2 verstehen sich glei gut
unn sie packt de Iwwermut.
Wie mers gewähnt is, die Frechheit siegt
unn sie entern mool die Kripp.
Maria unn Josef, 's Jesuskind, ganz brav,
de Hirte devor mit soine Schaf,
de Ochs unn de Esel hinne in de Eck,
guggen uff ähmool ganz verschreckt.
Do krawwelt ähner halwer in de Stall noi.
"Soll des schunn enn Heilische Känisch soi?"
Näh, es is de Schorli aus de Palz, der kanns net losse,
der treibt immer unn iwwerall soi Posse.
Doch er losst jetzt die Kripp in Ruh
unn wendet sich dem wahre Woihnachte zu.
Net Konsum unn Geld unn Gschenke,
net die Hektik unn 's Gerenne
is des, was jetzt wischdisch is.
De Schorli aus de Palz weeß, ganz gewiss,
lache, Xundheit, Hilfe und Freundschaft,
des is des, was Leewe schafft.
Friede uff de ganze Welt,
des is des, was wirklich zählt.

Heit werd de Woihnachtsbaum geschmickt, 🎄
de Schorli aus de Palz macht des ganz gschickt.
Erscht e Kett, mit Licht an Licht,
do geht e Strahle iwwers Gsicht.
Korz denooch, es war en Krampf,
hot er mit de Sternekett' soin Kampf.
Fascht hätt er sich, wer hätts gedenkt,
sich mit dem lange Teil erhängt.
Zur Sicherheit packt er se weg,
nur Sterne unn Kuggle sinn ah ganz nett.
Unn ganz zum Schluss, do heert mers knalle
unn er losst e Kuggel falle.
Zack unn Peng,
sie hot die Kränk.
Näh, des fand er gar net lusdisch,
er is un bleibt halt doch sehr schusslisch. 😔

Woihnachte is nur enn Traum,
mit 'nem schähne Tannebaum.
Also zieht der Schorli aus de Palz mool los,
ach, was is die Auswahl groß.
Nooch langer Zeit hot er ähner entdeckt,
der hot sich ganz hinne in de Eck versteckt.
Der is wie extra fer de Schorli gemacht,
steht vor ihm, in aller soiner Pracht.
Riesisch groß, unn ah schäh dicht,
de Schorli aus de Palz denkt "Der is fer mich."
Gesagt, getan unn glei gekaaft,
wie ähfach manches doch als laaft.
Jetzt muss er nur noch dran denke,
er braucht jo ah noch e paar Gschenke.
Er geht noch Chrischtbaamschmuck besorge,
awwer schmicke duht er ihn morge.

"De Lockdown kummt, jetzt awwer schnell",
sagt unser Pälzer Top-Model.
Drum fahrt er nooch Frangedahl mool korz
unn halt Ausschau nooch 'nem Winzerschorz,
dass er beim Schaffe net so dreckisch werd,
des wär jo gar net so verkehrt.
Er hot ah wirklich e paar gfunne,
bei Fein-Stick in de Schnurgass drunne.
So schwer fiel ihm die Wahl,
drum nahm er fünfe an der Zahl.

De Schorli aus de Palz tritt als Nikolaus,
heit emool 's Hofdoor naus.
's werd Zeit, 's Woigut zu schmicke,
seit 2 Woche hot er die Kränz schunn dehähm ligge,
er kam do ähfach net dezu
awwer heit hot er dozu soi Ruh.
Zum Schluss noch 2 Kerze ans Fenschder stelle,
die kännen jetzt die dunkel Nacht erhelle.

Im Woigut isses jo grad still,
de Schorli aus de Palz awwer was schaffe will.
"Vum Rumsitze werscht jo bescheuert",
also hot er uff 'ner Baustell angeheuert.
Als Hiwi schafft er mit schwerem Gerät
vunn heit morge bis heit Oowend spät.

Nadierlisch war de Nikolaus
geschdern ah beim Schorli aus de Palz im Haus
unn froogt ihn: "Bischt Du brav gewese?
Do muss ich mool im goldne Buch noochlese."
Ah jo war er brav, mer kann sich's denke,
also kriggt er ah e paar Gschenke.
E Mandarin, enn Keks unn e Nuss,
de Schorli aus de Palz jetzt lache muss.
Vor Frähd kloppt ihms Herzel bis an de Hals,
annerschdwu is halt annerschd, unn net wie in de Palz.

Woihnachtsstimmung liggt in de Luft,
durchs Woigut wabert Plätzcherduft.
De Schorli aus de Palz will Woihnachtskekse backe.
Erscht emool die Förmcher auspacke,
dann die Winzerschürze an,
damit er gfahrlos kleckern kann.
Dähg geknet unn ausgestoche,
in de Kisch hots gut geroche.
Er war am schaffe, stunnelang
unn wie mer sieht, es wurde dann
's backe fer ihn zur Herzenssache.
Awwer er wollt ah e paar Dubbeplätzcher mache.
E Dubbeglas-Förmche hot er jo, was net wirklich iwwerrascht.
De letschte Rest Dähg, der werd roh genascht.
Unn er hot, wer hätts gedacht,
e Herzche extra fer eich gemacht.

De Schorli aus de Palz wollt heit ah Stäh amoole,
unn hot mer frech de Bänsel gstohle.
Korz mool in die Farb getaucht,
iwwerleggt, was die Welt an Motive braucht.
Ah, es is jo Woihnachtszeit,
also moolt er enn Engel unn enn Kranz, ihr liewe Leit.
Fröhlich hot er de Bänsel gschwunge,
soi erschte Kunschtwerke sinn ah gut gelunge.

De Schorli aus de Palz wünscht eich all e schähnie unn gemiedlichie Adventszeit.
Es is joh soin 1. Advent in de Palz. Mol gspannt, was er alles so treibt in deere besinnlische unn geheimnisvolle Zeit.

De Schorli aus de Palz heert de Wingert rufe,
uhgeduldisch scharrt er mit de Hufe.
Er will naus, er will was schaffe,
also duht er sich heit uffraffe.
Winzerkittel an unn ab ins Rebemeer,
des gfallt emm Schorli aus de Palz doch sehr.
Er losst de Blick iwwer Palz unn Wingert schweife,
kanns irgendwie gar net so begreife,
es kummt ihm in de Sinn
"was e Glick, dass ich in de Palz geland bin.
Die Wingert, die sinn alle moi,
's Leewe kännt net schänner soi." 🍇

Bevor die Ärwet im Wingert anzieht,
de Schorli aus de Palz sich noch Regensburg ansieht.
Glei nooch'm Friestick zieht er los,
weil er weeß, Regensburg is groß.
Vorbildlich zieht er de Mundschutz an,
dann sieht er sich die St. Wolfgangskirche an.
Als nägschdes, wie solls annerschd soi,
geht er in den Dom ah noi. 🕍
Er würd so gern mit de Regensburger Domspatze singe,
awwer des werd ihm net gelinge.
Weils Singe grad verbote is,
de Schorli aus de Palz denkt sich, "des is Beschiss.
Fascht jeder Spaß is unnersagt,
langsam langt der des mol grad."
Dann macht er uff de Donau noch e Strudelfahrt
unn zum Schluss e Tour mit'm Rieserad. 🎡
Soviel gsehe unn soviel erlebt,
jetzt macht sich de Hunger bräht.
Bevor er hähmfahrt noch schnell was esse
unn ah e Selfie net vergesse.
In de Kneip hot er extra ähns fer eich gemacht
unn wünscht eich domit e gudie Nacht. 😴

 

De Schorli aus de Palz denkt ganz bescheide:
"In moim Woigut will ich bleiwe.
Genau so hab ich mir des gewünscht,
do kannscht lang suche, bis de so was nochmol findscht.
Awwer net in ähnre große Stadt,
wu mer nix wie Beddon hat.
Näh, drauße halt, in de Natur,
do bischt em Leewe uff de Spur.
Wu mer noch de Nochber kennt
unn die Leit beim Name nennt,
wu mojens schunn die Veggel peifen
unn Kinner uff de Strooß rumkreischen.
Wu mer Leit trifft uff de Gass,
ja,dort macht des Leewe Spaß.
Fascht 10 Dag wohnt er jetzt schunn dort,
näh, do will er nimmie fort.
Er hot e Plätzel gfunne, wu's ihm gfallt,
weil annerschdwu is annerschd unn halt net wie in de Palz.

Fers Woigut gibts jo ah enn Schlissel. 🗝
De Schorli aus de Palz iwwerlegt e bissel
"Damit der net verlore geht,
geheert do ebbes drangehängt.
Was do dran kummt, is mer Schnuppe,
Hauptsach is, des Teil hot Dubbe."
Bei Fein-Stick in Frangkedahl hot er's Bassende gfunne
unn hots ah sofort drangebunne.
de Schlisselanhänger e Dubbeglas is.
De Schorli aus de Palz fräht sich, ganz gewiss.
Unn so wie mer den Quatschkopp kennt,
hot er ihn sich ah glei als Ketteanhänger umgehängt.

De Schorli aus de Palz denkt sich: "Es wär jo nett,
wann ich e klähnes Woigut hätt."
E Haus, enn Keller, e bissel grün,
enn Hof fer vielleicht enn Traktor macht ah Sinn."

Weil er will jo Winzer soi,
also guggt er in die Rhoipalz noi,
ob er e klähnes Woigut find.
Ja, er sieht ähns, ganz geschwind.
Es is wie fer ihn gemacht.
"Ha, des wäre doch gelacht,
wann ich des net krigge deht."
Also ruft er, gar net bleed,
glei emool de Winzer an,
ob er des Woigut hawwe kann.
"Käh Problem, kummscht glei vorbei,
guggscht ders an, wann ders gfallt, dann isses Doi."

De Schorli aus de Palz fahrt glei mool hie
unn geht vor Frähd fascht in die Knie.
Genau so hot er sich des erträumt,
de "alte" Winzer ah 's Feld glei räumt.
Noch schnell de Vertrag jetzt unnerschreiwe,
dann kann de Schorli aus de Palz ah glei do bleiwe.

Ihm geheert jetzt e altes Woigut unn e klähnes Rebemeer,
"Ach" denkt er, "was will mer mehr?"


De Schorli aus de Palz hot jo amSunndag die Anonyme geheert
unn is immer noch gerührt.
Er is so begeischdert,
dass er sich heit uff's Sofa kleischtert
unn die Giddar in die Hand nimmt.
Als 1. werd die jetzt mol gstimmt.

Dann fang er an, 's Palzlied zu spiele,
er sieht sich schunn uff de Pälzer Biehne.
Doch bis dohie isses noch e Stick.
Er übt jetzt fleißisch, Stick fer Stick.
Peterchens Hochzeit, die Lewwerworscht unn Schorle,
er haut in die Saite, geht rischdisch in die Volle.

Langsam werds, er fühlt sich gut,
wann er Giddar spiele duht.


Fascht noch halwer in de Nacht,
hot de Schorli aus de Palz sich uff de Weg gemacht.
Nooch Pedderschem zu de Anonyme Giddarischde,
dovunn will er jetzt berichte.

Am Oigang ging mol alles glatt,
er hot jo ah e Kaad gehatt.
Mit Mundschutz unn mit Pfalz-T-Shirt,
ganz so, wie sich des geheert,
hot er sich dann enn Platz gesucht
unn ah glei enn Schorle gebucht.

Dann hot er de Jochen getroffe.
Unn de Edsel is'm iwwer de Weg geloffe.
Die ließen sich ah net lang bitte,
unn sinn zum Bilder mache gschritte.

Ach, was war die Vorfrähd groß.
Wann gehts mit de Mussig los?
Endlich war es dann soweit,
de Schorli aus de Palz hot Spaß, ihr liewe Leit.
Er hot die ganz Zeit brav zugeheert,
des war jo gar net so verkehrt.
Ganz viel Neies hot er erfahre,
vunn dem was de Edsel duht offenbare.

Ah wie des beim Palz-Lied laaft,
dass beim Wort "Forscht" de Arm nuff darf.
(Sorry, awwer "soll" hot sich leider net gereimt.)
Er hot alle Lieder laut mitgsunge
unn viele neie Freunde gfunne.

Viel zu schnell war de Friehschobbe vorbei,
doch de Schorlie aus de Palz, der denkt sich glei:
"Die Anonyme gfallen mer, do is schäh,
die muss ich doch öfter seh!"


Unsern Schorli aus de Palz hot die Mussig entdeckt
unn wurd vunn viele angesteckt,
doch mol Konzerte zu besuche.
Do musst er lang erscht nooch Termine suche,
weil aktuell fallen die Konzerte reiheweise aus.
Net nur fer de Schorli aus de Palz enn Graus.
Doch er kann eich stolz berichte,
er wurd fündisch, bei de Anonyme Giddarischde.
Jetzt schnell noch e Fan-T-Shirt besorge,
weil des Konzert is jo schunn iwwermorge.

Er eilt nooch Frangedahl zu Fein-Stick flott,
weil die Romi de Anonyme-Fan-Shop hot.
E Palz-T-Shirt fer ihn alläh,
awwer er brauchts halt ziemlich kläh.
Käh Problem, die Romi hots im Blick,
jetzt gibts fer ihn ah käh zurick.

Am Sunndag gehts nooch Pedderschem ins Paternus-Bad,
ganz sehnsüchtig er jetzt druff waad,
dass er soi Palz-Shirt anziehe kann
unn gudie Mussig heere dann.

Unn nägschd Woch werd er dann berichte,
was er erlebt hot, bei de Giddarischde.


De Schorli aus de Palz is heit ganz traurisch,
weil uff'm Kopp, do isser naggisch.
Käh ähnzisch Hoor wachst uff soim Kopp,
er kann mache, was er will, do is er plott.
Käh ähnzisch Hoor, net mol en Flaum,
e rischdischie Mähn, des wär soin Traum.

Er geht in de Gaade unn sucht sich e Blum,
"Ob ich so zu moine Hoorpracht kumm?"
Er find e Puschteblum unn setzt sich drunner,
es sieht fascht aus wie e Wunner.
De Schorli aus de Palz hot jetzt e Frisur,
des Bleede is halt nur,
's sieht aus, als wär'n soi Hoor explodiert.
Näh, do dro hot er ah käh Pläsier.
" 's bleibt, wie's is, ich behalt moi Glatz.
E schähnes Gsicht, des braucht halt Platz!"


De Schorli aus de Palz sucht jo enn Job,
ständisch denkt er driwwer nooch,
ob Winzer ebbes fer ihn wär?
Draus im Wingert, des war so schäh.
De ganze Dag im Wingert soi,
wachse sehe de guhde Woi.
Die Ärwet mit de Händ verrichte,
ah mool e paar Woibergschnegge sichte.
De ganze Dag in de Natur,
des is fer ihn Leewe pur.
Die Entscheidung die steht fescht:
"Ich wärr Winzer!"
Ah net schlecht.


Als de Schorli aus de Palz heit in de Wingert kummt,
enn Vollernter do schunn laut brummt.
Er geht näher hie, geht ganz nah droh
unn guggt sich des genau mol oh.
De Vollernter fahrt die Zeile nuff unn nunner,
holt die ganze Trauwe vunn de Rebe runner.
De Schorli aus de Palz is ganz fasziniert,
so arg hot ihn schunn lang nix mehr intressiert.
Stunnelang guggt er do zu,
des losst ihm ähfach käh Ruh.
Wie gern deeht er do ah mol mit fahr'.
Vielleicht werd jo der Traum irgendwann wahr?


Wenn de Schorli aus de Palz mol als Großpapa
im Lehnstuhl sitzt be de Großmama,
denkt er in soim stille Glick,
bestimmt ah noch an eich zurick.


Weil de Literarische des Johr ausfallt
unn des emm Schorli aus de Palz jo gar net gfallt,
isser in de Picknickgaade geloffe
unn hot dort e paar Freunde getroffe.
Do hänn se gfeiert in klähner Runde,
ganz privat war die frohe Kunde.
Unnerm Dach de Schubkarre trohnt,
am 1er Stand, so wie gewohnt.

Er hot ah kennegelernt de Worschtmarkts-Bär,
des gefiel dem Schorli aus de Palz doch sehr.
Jetzt erscht mol Friehstick ganz nooch Pälzer Art,
jeder hot was zu esse debei g'hat.
Es gab Hausmacher, Gequellte, Flähschworscht und Brot,
vorm Trinke was esse, war's owwerschte Gebot.

Dann wurd gfeiert, 's war e tolles Gfiehl,
im Internet hänn die Anonyme gspielt,
unn weil mer bei denne net schunkle darf,
hot er uff de Kurt Dehn gewaad.
Beim Palzwoi lagen se sich in de Ärm,
de Schorli aus de Palz unn de Worschtmarkts-Bär.

Es war annerschd des Johr, awwer trotzdem schäh,
de Schorli aus de Palz wollt gar net hähmgeh.
Doch er hofft, dass nägschdes Johr,
de Literarische widder werd die all die Johre devor.


De Schorli aus de Palz will jo die Palz entdecke,
doch do stellt er fescht mit Schrecke,
alles is zu weit zum laafe,
er muss sich was zum fahre kaafe.

Doch des Problem, des is bekannt,
er hot käh Geld in soiner Hand.
Also muss er Freunde frooge
unn die sinn ihm gut gewooge,
sie helfen ihm aus der Miser,
ihm zu helfe is net schwer.

Ähner lehnt ihm e Auto aus,
schwarz unn grün, die Farbe machen ihm nix aus.
Er kriggt ah glei enn Fahrer mit,
de Schorli aus de Palz find des rischdisch schick.

Enn annre biet ihm's Motorrad an,
awwer net hinnedruff, sondern vorne dran.
Do werd er gfahre, sieht ah was,
so macht der Ausflug bestimmt Spaß.

Unn beim Bauer find er e Schwein
unn willischt sofort ein
domit durch die Palz zu reite.
Des Schwein laaft alle Wege, ah die weite.

De Schorli aus de Palz ganz glicklisch is,
mit Freunde, des is ganz gewiss,
kanns Leewe jo so ähfach soi.
Zufriede schlooft er korz druff oi.


De Schorli aus de Palz ins Café geht,
de letschde freie Disch ersteht.
Er hoggt sich hie, genießt soi Ruh,
plötzlich kummen 2 Engelcher uff ihn zu.
Ohne zu frooge nemmen se Platz
unn machen ah sofort Rabatz.
so kläh wie se sinn, so frech sinn se ah
unn fangen ihn glei zu ärgern ah.
Sie froogen ihn aus, wollen alles wisse,
des war's erscht mol mit "Ruh genieße".
Awwer de Schorli aus de Palz bleibt ruhisch unn still,
gibt nur Antwort, wann er will.
Do werren die Engelcher ganz lieb unn weich
unn de Schorli aus de Palz hot soi Ziel erreicht.
Die 3 verstehen sich am End noch rischdisch gut,
wie gut doch so eh Freundschaft duht.


De Schorli aus de Palz war jo mit Freunde in Friedrichshafe
unn ließens dort so rischdisch laafe.
Sie fielen glei am Rieserad oi,
wie's Pälzer gebührt, mit Weck, Worscht unn Woi.
Zur Stärkung erscht mol Brot mit Kees unn Lewwerworscht
unn Rieslingschorle fer de Dorscht.
Weil jo ah in ferne Gfilde,
pälzer Traditione gilte.

Dann wars soweit, mer glaabt es kaum,
de Schorli aus de Palz am Jupiter, was enn Traum.
Er kann soi Glick fascht gar net fasse,
trotzdem bleibt er ganz gelasse.
Als 1. werd e Kaad erstann',
dann stellt er sich brav in die Schlang.
De ganze Dag dreht er soi Runde,
er hot do rischdisch Spaß dran gfunde.
Er fahrt bis mitte in die Nacht,
weil des soviel Frähd ihm macht.

Er hot de Jupiter-Chef unn die Chefin getroffe,
im Hinnergrund isses Rieserad geloffe.
Dezu hot de Kurt Dehn gesunge,
hot e Gschicht je schähner geklunge?
Zur Stärkung gabs Worscht unn Woi,
e bissel Worschtmarkt muss fer enn Pälzer halt soi.

Er hot den Dag so rischdisch genosse
unn es sich net nemme losse,
eich paar Bildscher noch zu sende,
weil er duht jo an eich denke.

Enn pälzer Middag am Bodensee -
Danke Steffen Krebs, fer die Idee.

Mittlerweile sinn se widder zurick,
alle heil ankumme, was e Glick.


Heit gehts an de Bodensee,
zum Jupiter, wie schäh.
Geschtern is de Schorli aus de Palz bei soiner Mitfahrgelegenheit ankumme
unn hot glei neie Freunde gfunne.
Die hänn glei mol zamme e Dubbeglas geleert,
so wie sich des als Pälzer geheert.


De Schorli aus de Palz uff großer Fahrt,
er hot was ganz Besonderes im Aag.
De Worschtmarkt fallt jo des Johr aus
unn somit ah 's Rieserad Jupiter, oh Graus.
Des steht jetzt am Bodensee,
do will er hie um dort e Rund zu dreh'.

Uff die Idee is de Steffen aus Dergem kumme
unn hot de Schorli aus de Palz korzerhand mitgenumme.
Mit Winzerkittel unn Dubbeglas,
die Pälzer gewwen rischdisch Gas.
Im September de Jupiter net sehe,
des kann net mit rechte Dinge zugehe.

Also werd nooch Friedrichshafe gfahre
um die Tradition zu wahre,
die Schausteller zu unnerstitze,
gemietlich in de Gondel sitze,
Schorle aus'm Dubbeglas trinke,
fröhlich Richtung Palz mol winke
unn entspannt die Runde drehe.
Was sie noch erleewen? Mer werrens sehe.


De Schorli aus de Palz laaft die Gass entlang,
do werd er plötzlich gfang'.
2 riese Pranke halten ihn grob,
dann werd er in e Kischt noi gstobbt.
Es wackelt korz, dann geht die Kischt widder uff
unn de Schorli aus de Palz hoggt uffm Dartspiel druff.
Vor ihm stehen dunkle Gstalte,
die Pfeile in soi Richtung halte.
De Schorli aus de Palz hot Feinde? 'S is net zu fasse,
do muscht echt iwwerall uffbasse.

Vor Angscht is er ganz fescht am fiepe,
do sieht er die Pfeile uff ihn zufliege.
So zwä, drei bleiwen in ihm stecke,
Dunnerkeil, duhn die ihn steche.
Er guggt an sich runner unn kännt grad heule
"Moi schähne Dubbe sinn uff ähmool alles Beule."

Do wacht er uff, de Schreck is groß,
wie kummt mer dann uf so Gedanke bloß?
Des Fiepe heert er immer noch,
im Schlofzimmer fliegt e fiesie Schnook.
Die hot ihn gstoche, uhgerührt,
des hot im Traum als Pfeil er gspürt.

Ihr liewe Leit, mer glaabt es kaum,
des war nur enn wilde Traum.


Am Oowend genießt de Frosch soi Ruh,
de Schorli aus de Palz legt sich grad dezu.
Händ hinner de Kopp, iwwer Kreiz die Bäh,
ach, was isses Leewe schäh.


Em Schorli aus de Palz is langweilisch
unn er denkt dann so bei sich
"Was kännt ich dann heit blooß mache,
es gibt jo so viel schähne Sache.
Eigentlich wollt ich heit wannre geh,
doch mir duht moi Kreiz noch weh.
Fort bin ich ah oft gewese,
ich kännt emool was Gutes lese."
Unn er is sich sicher,
irgendwo sinn noch e paar Bischer.

Es dauert noch käh halwie Stunn,
dann hot er ah schunn e paar gfunn'.
So viel Bischer, was e Qual,
doch er trifft e gudie Wahl.
Enn Krimi aus de schähne Palz.
Vor Frähd kriggt er enn truckne Hals.
Er setzt sich in de Strandkorb noi,
vornedra de Schobbe Woi,
newer sich des Buch schunn liggt,
de Schorli aus de Palz is ganz verzückt.

Ah die Autorin is vunn do
unn des macht ihn ah ganz froh,
weil dann weeß sie jo Bescheid,
kennt die Landschaft unn die Leit.
So is des Buch bestimmt authentisch
unn machts ah so rischdisch lebendisch.
Er losst sich falle unn taucht ab,
denkt noch so "Ich hab
doch e schähnes Leewe,
wuannerschd dehts des so net gewwe.


De Schorli aus de Palz heert jo den Ruf
vunn Karriere unn Beruf.
Des mit'm Sticke war jo nix, leider,
also sucht er heit mol weiter.
Er sieht e Schild "Erntehelfer gesucht"
do hot er sich glei mol oigebucht.

De ganze Dag drauß uffm Feld,
er schafft echt schwer fer soi Geld.
Vun mojens bis oowends sitzt er gebickt
unn hots Gemies vum Acker gebliggt.
Tomate, Salat, Zucchini unn Bohne,
Gemies zu ernte is net ohne.

Als Lohn gibts e paar Euro unn e Flasch Woi,
die schenkt er sich dehähm glei oi.
Er hot Kreizweh, vum bigge uffm Feld.
"Näh, des is kähn Lohn, des is Schmerzensgeld."

Vor de Landwirte hot er große Reschpekt,
awwer die Idee als Bauer glei widder abgelegt.
Er sucht weiter
soin Platz uff de Karriereleiter.
Irgendwo do in de Palz
werds doch was gewwe, was ihm gfallt.


De Schorli aus de Palz duht soi Freiheit genieße
unn will des mit Schorle begieße.
E großes Glas voll schenkt er sich oi,
was jetzt soi muss, des muss soi,

"Was fer tolle Sache
kann mer dann jetzt alles mache?
In de Palz gibts noch so viel zu sehe
unn die Gidda hab ich ah noch in de Eck rumstehe.
Nooch 'nem Job wollt ich mol gugge,
ich kann jo 's Geld net selwer drugge.
E Woifescht, des wär ah mol was,
doch die fallen des Johr leider flach."
Spaziere gehe, reite, wannre,
ähn Gedanke reiht sich an de annre.

Er nimmt vum Palzwoi enn große Schluck
unn dann gibt er sich enn Ruck.
Als 1. werd die Palz erkundet
unn de Schorleäquador mol umrundet.
Fer ihn laafts Leewe rischdisch rund
ohne Fraa im Hinnergrund.

Unn wie er an soi Zukunft denkt
unn sich de 4. Schorle oischenkt,
fangts im Kopp ah sich zu drehe.
Werd des gut ausgehe?
Net so wirklich, korz druff rumsts
unn de Schorli aus de Palz koppiwwer ins Dubbeglas plumpst.
Er fangt ah zu lache unn find des komisch:
"Bleedsinn mache, ja, des kann ich!"
Dass er im Dubbeglas liggt, des steert ihn wenisch,
er krabbelt raus unn grinst: "Ich bin de Schorle-Känisch!"


De Barbie gehts besser, ihrn Fuß is nimmie dick,
trotzdem ärgert se em Schorli aus de Palz soi geschdrisches Missgeschick.
Sie trifft sich mit ihm heit noch emool
unn zu beider Seelewohl
missen se erkenne,
's is besser sich zu trenne.
Die zwäh Welte bassen ähfach net,
die Unnerschiede sinn zu fett.

Die Barbie liebt Luxus unn Gläser mit Stiel,
des is em Schorli aus de Palz ähfach zuviel.
Er liebt de Wingert unn de Rhoi
unn fer ihn geheeren in e Glas enn Schobbe unn Dubbe noi.

Trotzdem hänn se sich gern unn wollen Freunde bleiwe,
ja, des wollen alle beide.
E ledschdie Umarmung, en ledschde Kuss,
dann is mit deere Beziehung Schluss.


Die Barbie macht heit Modeschau,
emm Schorli aus de Palz werds im Mage flau.
"Wu will se hie, was hot se vor?"
Do flüstert sie ihm leis ins Ohr:
"Mir gehen danze, nur mit zwäh,
stell Dich net so ah, des werd schäh.
Im Kerzeschoi unn langem Klääd."
De Schorli aus de Palz duht sich jetzt schunn lääd.

Was soi muss, dess muss soi,
es fallt ihm ah käh Ausred oi.
Wohl odder iwwel, do muss er mit,
er finds jo net grad so de Hit.
Er würd sich liewer in de Gaade setze
unn so 1, 2 Schorle petze.

Doch die Barbie losst net logger
unn zieht ihn unsanft vunn soim Hogger.
"Los, mach Dich ferdisch, zieh Dich ah,
unn denk dran, zieh die Flieg noch ah."
Missgelaunt schleicht er ins Bad,
danze - do fruff hot er grad gewaad.
"Ich hab die Barbie jo arg gern,
doch manchmol hot die Ferz im Hern."

Als er dann uffgerischt vor ihr steht,
e Grinse iwwer ihr Gsicht driwwer geht,
sie strahlt vun ähm zum anner Ohr,
ja, so stellt sie sich ihrn Partner vor.
Jetzt endlich isser rischdisch schick,
die Barbie schwebt vor lauter Glick.

Vorm Haus duhts Taxi schunn waade,
endlich kann de Oowend starte.

Die Barbie hot enn Platz geschmickt
unn is vor Glick jo ganz verzückt.
Leise Mussig unn Kerze iwwerall,
unsern Schorli aus de Palz merkt schunn ball,
wie er sich langsam uhwohl fiehlt
unn guckt ah glei mol ganz gezielt,
obs irgendwo enn Schorle gibbt.
Nix zu sehe, er werd glei verrickt.
Do kummt se ah, mit 2 Gläser mit Stiel,
dovunn halt de Schorli aus de Palz jo net so viel.

Sie schmiegt sich sanft in soin Arm,
do werds ihm jo ums Herz ganz warm.
Trotzdem kriggt er langsam enn Graus,
aus dere Nummer kummt er wohl nimmie raus.
Sie fangen sich langsam ah zu drehe,
de Schorli aus de Palz kanns net verstehe,
wie ähm sowas gfalle duht.
Die Barbie hingege finds rischdisch gut.

Dann bassierts, er basst net uff
unn tritt re uff ihrn Fuß fescht druff.
Es ertönt en laute Schrei,
dann isses mitm danze vorbei.
Sie humpelt leise zu 're Bank
unn meckert zu ihm "vielen Dank.
Des hoscht mit Absicht doch gemacht."
De Schorli aus de Palz hätt fascht gelacht,
doch er fühlt sich gar net gut
unn langsam steigt in ihm die Wut.
"Stell Dich net so ah unn mach käh Terz,
Du unn Doi neimodische Ferz.
Kähn Pälzer tragt e langes Klääd,
weil des im Wingert steere deet."

Ah die Barbie is nimmie gut druff,
ganz langsam steht se uff,
macht enn klähne Schritt unn stähnt
unn zischt "Mir fahren hähm!"

Uff de Fahrt, do fallt käh Wort,
de Schorli aus de Palz will nur noch fort.
Er fand den Oowend gar net nett
unn will nur noch in soi Bett.


Die Barbie will enn Ausflug mache
unn duht de Schorli aus de Palz iwwerrasche.
"Mir fahren nooch Daggrem in de Picknickgaade."
De Schorli aus de Palz kanns kaum erwaade.

Doch wie kumme mer do hie?
Den weite Weg, den laaf ich nie.
Doch die Barbie grinst, immer doller,
"Ich hätte do enn Motorroller.
Unn dass Du net laafe muscht,
hab ich Dir ah ähner gesucht.
Moi Freundin hot sich dann bequeemt,
unn Dir ihrer ausgelehnt.
Der is zwar rosa, doch des is net schlimm,
Hauptsach, Du kummscht zum Picknickgaade hin."

Zähneknirschend willischt er oi,
quietschrosa, des misst doch wirklich net soi.

Doch des Ziel hot ihn entschädischt,
de rosa Ärger hot sich schnell erledischt.

Im Picknickgaade isses schäh,
do hoggen dann die Zwäh
im Strandkorb beime Schobbe Woi,
's Leewe kännt echt schlimmer soi.

Die Barbie bewunnert die Deko unn die Blume,
de Schorli aus de Palz, der duht sich sunne.
Sie machen noch e paar Foddos dann,
dass mer sich ah erinnern kann.
Unn als am Oowend de Eismann kummt,
do is der Daag dann rischdisch rund.


De Schorli aus de Palz war doch letschdens reite,
des will er de Barbie heit unnerbreite.
"Ich will mit Dir heit reite gehe,
des werd Dir gfalle, Du werscht sehe."
Die Barbie is sofort debei,
uffm Pferd, do fühlt se sich frei.

Uffm Reiterhof suchen se sich 2 Ponys raus
unn reiten in die Welt hinaus.
Im Galopp gehts iwwer Stock unn Stäh,
des finnen alle Viere schäh.

Unner ähm Bahm machen se Rascht,
alles ganz in Ruh unn ohne Hascht,
trinken Schorle unn essen Brot mit Lewwerworscht,
die Ponys kriggen Wasser fer de Dorscht.
Oowends erscht sinn se zurick am Stall,
es war schäh, der Dag hotten gfall.
De Schorli aus de Palz denkt als:
Annerschtwu is annerschd unn halt net wie in de Palz.


Em Schorli aus de Palz klingts noch im Ohr,
die Barbie, die hot heit was vor.
Alläh dehähm, des is jo bleed,
unn es is noch net so speet,
also ruft er bei Freunde an,
ob er mit denne was mache kann.
Unn wie des unner Freunde gilt,
sinn se ah sofort gewillt,
e Fahrrad-Tour mit ihm zu mache.
Unsern Schorli aus de Palz liebt jo so spontane Sache.
Kurzerhand uff de Fahrradlenker gsetzt,
dann werd durch die Palz gewetzt.
Er hoggt do vorne wie e Gallionsfigur,
doch wu hie geht die Radtour nur?
Nooch 'ner Stunn sinn sie am Ziel,
de Schorli aus de Palz jetzt erscht mol enn Schorle hawwe will.
Während soin Fahrer schwitzt
unn im Schatte sitzt,
sucht de Schorli aus de Palz enn Platz in de Sunn
unn er weeß jetzt schunn,
's Leewe kännt schlimmer soi, ganz gewiss.
Wer vunn eich weeß, wu er is?


De Schorli aus de Palz braucht Geld.
Doch wu, um alles in de Welt
soll er des hernemme?
Uhne Ärwet is des net zu stemme.
Er guggt sich um, "was macht mer Spaß?
Welchie Ärwet bringt mer was?"
De Anfang macht er in Frangedahl,
Fein-Stick is heit die 1. Wahl.
Doch er stellt fescht, fer ihn is des nix,
die Noodle sinn ihm viel zu spitz.
Wann er sich sticht, des duht jo weh.
- Oh je -.


Bei dem schähne Sunneschoi,
lad de Schorli aus de Palz die Barbie zum bade oi.
Gemeinsam liggen se am Pool,
die Barbie find des rischdisch cool.
Ja, genau des is ihr Welt,
des isses, was ihr gut gefällt.
Im Bikini uff de Liege,
sie muss nur gugge, dass sie kähn Sunnebrand duht kriege.
Ah de Schorli aus de Palz hot soin Spaß,
in de Sunn, mit'm Dubbeglas.
So isses bei uns eewe,
mir Pälzer wissen halt zu leewe.


De Schorli aus de Palz will heit,
trotz Regevorhersag naus, ihr liewe Leit.
Ausflugsmöglichkeite gibts jo viel,
de Oschelskopp is heit soi Ziel.
E großie Statue, mitte im Feld,
de Schorli aus de Palz nooch ihm Ausschau hält.
Es dauert net lang, bis er ihn entdeckt.
Vor so ähm riese Teil hot er erscht mol Respekt.
Awwer 's dauert net lang, dann is die Scheu verfloge
unn er macht uhgeloge
glei mol Fotos als Belege,
unn schunn kummt de große Rege.
Änn eisisch kalte Regeguss,
schunn is mit'm Ausflug Schluß.
Dehähm schließt er die Deer glei zu,
de Oowend genießt er dann in aller Ruh.


De Schorli aus de Palz würd gern zu de Barbie gehe,
er hot se jo schunn so lang nimmie gsehe.
Doch zum Laafe isses ihm zu weit,
also sucht er sich e Mitfahrgelegenheit.
Im Gaade trifft er e Schildkröt dann
unn froogt, ob sie ihn mitnemme kann.
"Ajo" sagt sie, "gar käh Problem,
steig mol uff, mach ders bequeem."
Gesagt, getan, er steigt re uff de Buggel
unn hot e bissel Angscht vor dem Geruckel.
Doch so e Schildkröt is net schnell,
die kummt fascht gar net vunn de Stell.
Nooch fascht 'ner Stunn hot er soi Ziel erreicht
unn ihm werds ums Herz ganz leicht.
Mol widder en Dag mit de Barbie verbringe,
besser kann fer ihn enn Satz jetzt net klinge.
Die Barbie fräht sich ah ganz arg ihn heit zu seh'.
Was die jetzt machen, wissen nur die Zwäh. 😉


Em Schorli aus de Palz gehts heit net so gut,
irgendwie fehlt ihm de Mut.
's Wetter trieb, de Rege nass,
er denkt bei sich "Ach, weeschte was?
Ich fahr nooch Fränsem uff de MuBu,
bissel naus, des werd mer gut duh."
Er fahrt nooch Fränsem, hoggt sich hie,
ganz wacklisch isser in de Knie.
Ihm hängen heit so rischdisch die Fliggel,
plötzlich sieht er do enn Spiggel.
Er guggt noi unn is entzückt,
e schähnes Gsicht blickt do zurück.
Noochdenklich steht er vornedran
unn fangt plötzlich zu lache an,
weil er noch e Schild entdeckt,
des soi Neigier glei erweckt.
"Besser als wie Trobbe nemme,
is alsemol en Schobbe stemme!"
Genau, denkt er, des mach ich glei,
ich trink jetzt mol enn Schobbe Woi.
Schunn hot soin Blick es nägschde Schild erfasst,
wu uff ihn so rischdisch basst.
Jetzt gehts ihm gut,
die Zeit er jetzt genieße duht.
Enn gute Spruch, enn Schobbe Woi,
es Leewe kann so ähfach soi.


Nochmol so enn driewe Dag,
was de Schorli aus de Palz so gar net mag.
Er iwwerlegt sich, was fer Sache,
kann mer bei so doofem Wetter mache?
Plötzlich hot er die Idee,
mer kännt ins Autokino geh'.
Schnell werd enn Film noch ausgewählt
unn des Oitrittsgeld gezählt.
Dann zieht er vunn danne,
weil um halb 9 soll de Film anfange.


Es regnet, es regnet, es regnet seinen Lauf
und wenns genug geregnet hat, dann hörts auch wieder auf.
Doch des Wetter duht em Schorli aus de Palz net die Stimmung verleide,
enn Regeschirm duht ihn jetzt begleite.
Do drunner bleibt er jo schäh trocke.
"Ich bleib doch net wege Rege dehähm hogge",
denkt er bei sich unn geht naus.
Wanns regent, dann spannt er sein Schirm halt auf.
So hot er ah bei Rege Spaß,
er geht zwar fort, awwer werd net naß. 😊☔️


Extrablatt +++ Eilmeldung

Barbie und Ken haben sich getrennt!!!

Frisch verliebt zeigt uns Barbie ihren neuen Partner: Schorli aus de Palz.

Na ja, wer braucht auch schon Ken, wenn er Schorli aus de Palz haben kann? 🤷‍♀️


In Frongedahl konnt' mer heit Morge,
Strohhutfescht-Buttons sich besorge.
Unsern Schorli aus de Palz denkt bei sich
"Ei des wär doch was fer mich!"
Schnell hot er sich in Bewegung gesetzt
unn is zu Fein-Stick gewetzt.
Er hatte Glick, hot ähner kriggt,
den hot er ah glei angesteckt.
Jetzt fehlt blooß de Strohhut noch,
bis nägschd Johr hot er ähner, gar käh Froog.


De Schorli aus de Palz will Mussig mache.
Gott, was gibt es do fer Sache.
Instrumente aller Art,
de Schorli aus de Palz braucht fachmännische Rat.
Also geht er in Frankedahl zum Musicant,
do hot er de Fachmann glei an de Hand.
Er probiert mol alles aus,
vieles is ihm schnell enn Graus.
Beim Singe kann er de Ton net halte,
's Keyboard vergisst er immer oizuschalte,
e Schlagzeig hot ihm zu viel Dähle,
am Bass duut er sich ah blooß quäle,
fer enn Dudelsack is er zu feig,
was blooß quietscht, des is e Geig,
fer e Bloosinstrument fehlt ihm die Luft,
wann's nägschde net basst, dann gibt er uff.
Plötzlich sieht er e Gidda in de Eck stehe.
Die Aage strahlen. "Des misst gehe."
Er nimmt se sacht, streichelt die Saite,
Erfurcht duut ihn do begleite.
"Des isses, des Instrument is moi,
genau DIE Gidda muss es soi!"
Schnell bezahlt unn mitgenumme,
dehähm übt er jetzt viele Stunne.


De Himmel war blau, 's Wedder war schäh,
do wollt de Schorli aus de Palz in die Natur naus geh'.
Doch zum Laafe war er viel zu faul,
do hielt er Ausschau nooch 'me Gaul. 🐎
Er hot ah ähner erblickt,
schnell uffm Pferderücke zurecht geriggt,
dann werd losgeritte.
Des Pferd ließ sich net lang bitte.
Iwwer Stock unn iwwer Stein,
ritt er hie im Sunneschein.
Iwwer Felder unn durch Wiese,
duut er de Daag genieße.


3 Daag iss unser Schorli aus de Palz jetzt do vor Ort
unn will ah nimmie fort.
Es gfallt ihm do so gut,
dass er heit enn Ausflug mache duut.
Er guckt sich soi Heimat an, die is schäh, ihm gfallts,
weil annerschdwu is annerschd, unn net wie in de Palz.